ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN
1

 1. Definities en toepasselijkheid
  1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  Gebruiker: de besloten vennootschap met beperkte
  aansprakelijkheid Indivipro Netherlands B.V. c.q. Intera Projects
  B.V. c.q. Carpetlinq B.V., gevestigd te Enter;
  Wederpartij: degene met wie Gebruiker een overeenkomst heeft
  gesloten alsmede degene aan wie Gebruiker een offerte heeft
  uitgebracht;
  1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle
  rechtsverhoudingen tussen Gebruiker en Wederpartij, daaronder
  begrepen aanbiedingen en offertes van Gebruiker alsmede alle
  overeenkomsten tussen Gebruiker en Wederpartij.
  1.3 Gebruiker wijst uitdrukkelijk eventueel door Wederpartij van
  toepassing verklaarde (algemene) (inkoop)voorwaarden van de
  hand, ook in het geval van een eventuele eerdere verwijzing van
  Wederpartij naar dergelijke (algemene) voorwaarden.
  Toepasselijkheid van (algemene) voorwaarden van Wederpartij
  dient uitdrukkelijk schriftelijk met Gebruiker te worden
  overeengekomen.
  1.4 Indien (algemene) voorwaarden van Wederpartij toch (mede)
  toepasselijk zijn of worden verklaard, dan prevaleren bij eventuele
  tegenstrijdigheid de algemene voorwaarden van Gebruiker.
 2. Aanbod, informatie en totstandkoming overeenkomst
  2.1 Alle offertes van Gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk
  anders in de offerte is vermeld. Afbeeldingen, catalogi,
  tekeningen en verdere gegevens die Gebruiker verstrekt, zijn voor
  Gebruiker niet bindend en geven slechts een algemene
  voorstelling van zaken tenzij uitdrukkelijk anders is gemeld. Indien
  een offerte van Gebruiker een vrijblijvend aanbod bevat en dit
  aanbod door de Wederpartij wordt aanvaard, heeft Gebruiker het
  recht dit aanbod onverwijld na de aanvaarding te herroepen.
  2.2 Wederpartij is gehouden Gebruiker tijdig alle informatie te
  verstrekken, welke Gebruiker naar haar oordeel voor correcte
  uitvoering van de overeenkomst nodig heeft. Het aanbod is
  gebaseerd op de daartoe door Wederpartij verstrekte informatie,
  waarbij Gebruiker mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid
  daarvan. De door de Wederpartij verstrekte informatie zal als
  uitgangspunt dienen voor de totstandkoming van de
  overeenkomst. Wederpartij staat in voor de juistheid, volledigheid
  en betrouwbaarheid van de aan Gebruiker verstrekte informatie,
  ook indien deze van derden afkomstig is. Indien achteraf blijkt dat
  de voornoemde informatie (deel) onjuist of onvolledig is geweest,
  vrijwaart Wederpartij Gebruiker voor alle mogelijk hieruit
  voortvloeiende aanspraken, waaronder die van derden.
  2.3 Een overeenkomst tussen Gebruiker en de Wederpartij komt
  eerst tot stand nadat Gebruiker de opdracht van de Wederpartij
  schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met uitvoering van de
  overeenkomst is begonnen.
  2.4 Eventueel door Gebruiker verstrekte incidentele adviezen bij –
  door Wederpartij overgelegde – (bouw)tekeningen hebben een
  vrijblijvend karakter. De Wederpartij dient bedoeld advies te
  (laten) controleren.
 3. Wijzigingen en meerwerk
  3.1. Door de Wederpartij na het verstrekken van de opdracht
  respectievelijk het tot stand komen van de overeenkomst met
  Gebruiker alsnog verlangde wijzigingen in de (uitvoering van de)
  overeenkomst moeten door de Wederpartij schriftelijk aan
  Gebruiker worden gemeld, vóórdat Gebruiker een aanvang met
  de uitvoering van de overeenkomst heeft gemaakt. Deze
  wijzigingen worden pas onderdeel van de tussen Gebruiker en de
  Wederpartij gesloten overeenkomst nadat Gebruiker deze
  wijzigingen schriftelijk heeft aanvaard dan wel met uitvoering
  daarvan is begonnen. Indien de door de Wederpartij gewenste
  wijzingen naar het oordeel van Gebruiker een deugdelijke
  uitvoering van overeenkomst onmogelijk maken, is Gebruiker
  gerechtigd op deze grond de overeenkomst met de Wederpartij
  buitengerechtelijk te ontbinden. Gebruiker is in dit geval niet
  aansprakelijk voor enige dientengevolge door de Wederpartij
  geleden schade, van welke aard en omvang dan ook. Problemen,
  volgend uit de wijzigingen zijn altijd voor rekening en risico van de
  Wederpartij.
  3.2 Indien Gebruiker de wijzigingen in de oorspronkelijke
  overeenkomst aanvaardt of met de uitvoering daarvan is
  begonnen (ook ingeval door haar geen schriftelijke melding als
  bedoeld in art. 3.1. is ontvangen), is de Wederpartij verplicht alle
  daaruit voortvloeiende (extra) kosten als kosten van meerwerk
  aan Gebruiker te voldoen, onverminderd de overige
  betalingsverplichtingen van de Wederpartij ter zake van de met
  Gebruiker gesloten overeenkomst.
  3.3 Indien bedoelde wijzigingen tot gevolg hebben dat vertraging in
  de uitvoering van de overeenkomst ontstaat, zullen de door
  Gebruiker opgegeven termijnen worden verlengd met de periode
  van de vertraging, onverminderd het in deze algemene
  voorwaarden ter zake van overmacht bepaalde. Gebruiker is ter
  zake van de vertraging nimmer aansprakelijk jegens de
  Wederpartij.
 4. Termijnen, levering, levertijd, oplevering en annulering.
  4.1 De door Gebruiker in verband met de uitvoering van de
  overeenkomst aan de Wederpartij opgegeven
  termijnen/levertijden hebben slechts een indicatieve strekking en
  zijn nimmer als fatale termijnen te beschouwen, ook niet indien
  het gaat om uiterste termijnen. Gebruiker is derhalve niet
  aansprakelijk voor schade die ontstaat aan de zijde van de
  Wederpartij als gevolg van vertraging in de levering op basis van
  de door Gebruiker verstrekte, indicatieve, termijnen voor
  (op)levering. De Wederpartij vrijwaart Gebruiker, ook voor
  mogelijke aanspraken van derden in dit verband.
  4.2 Indien buiten de in artikel 3 bedoelde gevallen de uitvoering van
  overeenkomst door Gebruiker niet binnen de overeengekomen
  termijn kan plaatsvinden, zal Gebruiker de Wederpartij zo spoedig
  mogelijk de termijn opgeven, waarbinnen de overeenkomst kan
  worden uitgevoerd. Gebruiker is in dit verband tevens gerechtigd
  de overeenkomst in deelleveranties uit te voeren. Alsdan wordt
  iedere deelleverantie als een afzonderlijke levering beschouwd.
  4.3 Indien enige door Gebruiker opgegeven termijn wordt
  overschreden, is Gebruiker ter zake eerst in verzuim nadat de
  Wederpartij Gebruiker schriftelijk in gebreke heeft gesteld en
  Gebruiker een redelijke termijn heeft gegund om alsnog aan haar
  verplichtingen jegens de Wederpartij te voldoen. Deze redelijke
  termijn zal minimaal gelijk zijn aan de helft van de oorspronkelijk
  overeengekomen termijn voor de uitvoering van de betreffende
  overeenkomst.
  4.4 De Wederpartij is verplicht op het eerste verzoek van Gebruiker
  nauwkeurig te melden wanneer en waar de door Gebruiker te
  leveren zaken dienen te worden afgeleverd. De Wederpartij is
  verplicht alle door Gebruiker met het oog op verzending van de
  zaken samenhangende informatie te verstrekken. Indien de
  Wederpartij geen plaats van aflevering heeft genoemd, geldt het
  magazijn van Gebruiker als plaats van aflevering. Als tijdstip van
  levering geldt het moment dat de te leveren zaken ter lossing
  worden aangeboden op het door de Wederpartij opgegeven
  adres. Wanneer de te leveren zaken onverhoopt niet in ontvangst
  worden genomen is niettemin vanaf dat moment het risico van de
  zaken voor de Wederpartij.
  ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN
  2
  4.5 De Wederpartij zal ter plaatse van het aangenomen werk door
  middel van blijvende markeringen de juiste plaats van de
  constructie aangeven en zal de maten en de plaatsing van de
  constructie in het werk regelmatig op juistheid controleren.
  4.6. De Wederpartij zorgt voor het verkrijgen van alle eventueel
  benodigde vergunningen, ontheffingen, goedkeuringen en/of
  toewijzingen en is verantwoordelijk voor alle gevolgen van het
  ontbreken hiervan.
  4.7 Gebruiker is gerechtigd de levering op te schorten, zolang de
  Wederpartij jegens haar niet aan al haar verplichtingen heeft
  voldaan. Deze opschorting geldt tot het moment dat de
  Wederpartij alsnog haar verplichtingen volledig is nagekomen.
  4.8 Annuleringen zijn uitsluitend toegestaan, indien deze schriftelijk
  worden gedaan, en wel uiterlijk binnen 24 uur na ontvangst van
  de door Gebruiker toegestuurde opdrachtbevestiging, mits het
  standaard voorraadmateriaal betreft.
  In geval van annulering is Wederpartij aan Gebruiker verschuldigd
  alle in redelijkheid gemaakte werkelijke kosten, onverminderd het
  recht van Gebruiker op vergoeding van de volledige schade.
  4.9 Speciaal bestelde goederen, zijnde niet standaard
  voorraadmateriaal, kunnen niet meer geannuleerd worden. Voor
  zover de Wederpartij niettemin zou annuleren of zou weigeren
  bedoelde speciaal bestelde goederen af te nemen, is Wederpartij
  aan Gebruiker verschuldigd alle in redelijkheid gemaakte
  werkelijke kosten, alsmede de gederfde winst, onverminderd het
  recht van Gebruiker op vergoeding van de volledige schade.
  5 (Overige) uitvoeringsverplichtingen van Wederpartij
  5.1 Bij opdrachten tot montage neemt de Wederpartij op zich de
  door Gebruiker verzonden materialen op zijn kosten in ontvangst
  te nemen en in een daarvoor geschikte droge en afsluitbare
  ruimte op te slaan. Deze ruimte dient ten opzichte van het door
  Gebruiker uit te voeren werk gelegen te zijn in de onmiddellijke
  nabijheid van dat werk en vrij voor Gebruiker toegankelijk te zijn.
  5.2 De Wederpartij dient ervoor te zorgen dat, Gebruiker ten
  behoeve van de voortgang van de werkzaamheden, steeds over
  voldoende elektriciteit, voldoende kunstlicht, water en andere
  voor de uitvoering noodzakelijke energie en benodigde
  hulpmiddelen, kan beschikken.
  5.3 Bij installatie van lichtbakken, verwarming, airconditioning,
  vensters en andere openingen en alle andere werkzaamheden,
  die niet door Gebruiker worden verricht zal Wederpartij
  verantwoordelijk zijn voor juiste coördinatie en synchronisatie van
  deze werkzaamheden met die door Gebruiker uit te voeren.
 5. Prijzen, tarieven, facturering en reclames
  6.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, zijn de door Gebruiker
  opgegeven prijzen en tarieven inclusief omzetbelasting en
  eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen
  (daaronder begrepen leges voor vergunningen). De prijzen en
  tarieven gelden voor de in de opdrachtbevestiging / offerte /
  prijslijst genoemde overeenkomst / roerende zaken conform de
  opgegeven specificaties en de opgegeven periode(n).
  6.2 Gebruiker heeft te allen tijde het recht alle prijsverhogende
  factoren die zijn ontstaan na het doen uitbrengen van de offerte
  dan wel de totstandkoming van de overeenkomst aan de
  Wederpartij in rekening brengen.
  6.3 Indien sprake is van deelleveranties is Gebruiker gerechtigd ter
  zake van iedere deelleverantie afzonderlijk te factureren.
  6.4 Reclames met betrekking tot de inhoud van de factuur dienen
  schriftelijk en gedocumenteerd bij Gebruiker te worden
  ingediend, uiterlijk 8 dagen na de factuurdatum. Wederpartij is
  niet bevoegd tot opschorting van zijn betalingsverplichtingen
  wegens reclames als in dit artikel bedoeld. Indien Wederpartij niet
  binnen de in dit artikel gestelde termijn heeft gereclameerd,
  vervallen al zijn rechten en aanspraken uit welke hoofde dan ook,
  terzake van hetgeen waarover hij had kunnen reclameren.
 6. Eigendomsvoorbehoud van Gebruiker
  7.1 De door Gebruiker geleverde (of nog te leveren) zaken blijven
  eigendom van Gebruiker, totdat de Wederpartij volledig heeft
  voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Gebruiker uit
  hoofde van enige met Gebruiker gesloten overeenkomst tot het
  leveren van zaken en/of het verrichten van werkzaamheden en/of
  diensten, vorderingen ter zake van het tekortschieten in de
  nakoming van een dergelijke overeenkomst daaronder begrepen.
  De Wederpartij is in dit kader verplicht voor zorgvuldige bewaring
  van de geleverde zaken zorg te dragen.
  7.2 Zolang de Wederpartij nog geen eigenaar van de zaken is, is hij
  zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gebruiker
  niet gerechtigd de zaken te vervreemden, te bezwaren of
  anderszins op enigerlei wijze over de zaken te beschikken, anders
  dan in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening.
  7.3 In het geval de Wederpartij zijn verplichtingen, tot zekerheid
  waarvoor het eigendomsvoorbehoud strekt, jegens Gebruiker niet
  nakomt, is Gebruiker gerechtigd om de geleverde zaken bij de
  Wederpartij of derden die de zaken voor de Wederpartij houden
  weg te (doen) halen, waartoe de Wederpartij of derden alle
  medewerking zal/zullen verlenen.
 7. Zekerheden
  8.1 Het is de Wederpartij zolang hij niet volledig aan zijn
  betalingsverplichting(en) heeft voldaan, niet toegestaan de
  geleverde zaken aan derden af te staan, af te geven,
  in pand te geven (bezitloos dan wel vuistpand) of anderszins deze
  geleverde zaken tot zekerheid te stellen dan wel aan verhaal te
  onttrekken.
  8.2 Wederpartij verplicht zich reeds nu voor alsdan op eerste verzoek
  van Gebruiker (aanvullende) zekerheid te verstrekken dan wel
  bestaande zekerheden aan te vullen tot zekerheid van de
  nakoming van de betalingsverplichtingen van de Wederpartij
  jegens Gebruiker, uit hoofde van met Gebruiker gesloten
  overeenkomst(en).
 8. Overmacht
  9.1 In geval van overmacht is Gebruiker gerechtigd de overeenkomst
  met de Wederpartij buitengerechtelijk door middel van een
  schriftelijke verklaring zonder gerechtelijke tussenkomst te
  ontbinden. Gebruiker is ter zake jegens de Wederpartij niet
  aansprakelijk voor enige door de Wederpartij geleden schade, van
  welke aard en omvang dan ook.
  9.2 In geval van tijdelijke overmacht is Gebruiker gerechtigd de
  termijnen waarbinnen de overeenkomst moet worden
  uitgevoerd, te verlengen met de tijd gedurende welke de tijdelijke
  verhindering geldt. Indien genoemde verhindering langer dan zes
  maanden duurt, kan de Wederpartij (gedeeltelijke) ontbinding
  van de overeenkomst verlangen, zonder dat de Wederpartij recht
  heeft op schadevergoeding, zulks onverminderd de (betalings-)
  verplichtingen van de Wederpartij ter zake van het reeds door
  Gebruiker uitgevoerde deel van de overeenkomst.
  ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN
  3
  9.3 Onder overmacht in de zin van dit artikel worden begrepen alle
  feiten en omstandigheden, welke de uitvoering van de
  overeenkomst (tijdelijk) belemmeren of onmogelijk maken,
  waarop Gebruiker geen invloed heeft en welke niet te wijten zijn
  aan schuld van Gebruiker, noch krachtens wet, rechtshandeling of
  in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van Gebruiker
  komen. Tot dergelijke feiten en omstandigheden worden in ieder
  geval, maar uitdrukkelijk niet beperkt tot, gerekend:
  bedrijfsstoring, werkstaking, overmatig ziekteverzuim van
  personeel van Gebruiker, storing in de energie- of
  materiaalaanvoer, transportmoeilijkheden, fileproblematiek,
  brand, explosies, molest, oorlogen, overheidsmaatregelen welke
  een directe invloed hebben op de uitvoering van de
  overeenkomst, tekortkomingen van derden (waaronder
  toeleveranciers) die – al dan niet op verzoek van Gebruiker- bij de
  uitvoering van de werkzaamheden zijn betrokken,
  bedrijfsstoring, staking, faillissement, surseance van betaling of
  het van toepassing worden van de Wet schuldsanering natuurlijke
  personen van, op of bij (in)directe toeleveranciers van Gebruiker
  in de meest ruime zin van het woord.
  9.4 Indien Gebruiker bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk
  aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan
  haar verplichtingen kan voldoen, is Gebruiker bevoegd het reeds
  verrichte respectievelijk het te verrichten deel van de
  overeenkomst afzonderlijk te factureren.
 9. Intellectuele eigendomsrechten
  10.1 Alle door Gebruiker aan de Wederpartij ter beschikking gestelde
  documenten en gegevens (zoals tekeningen, berekeningen, etc.)
  zijn door Gebruiker met zo groot mogelijke zorgvuldigheid
  opgesteld. De Wederpartij dient genoemde documenten en
  gegevens te (laten) controleren. Gebruiker aanvaardt geen enkele
  aansprakelijkheid voor schade die (bijvoorbeeld) voortvloeit uit
  afwijkingen tussen de door Gebruiker verstrekte documenten en
  gegevens en de werkelijke situatie, tenzij deze schade is
  veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove
  onzorgvuldigheid van Gebruiker.
  10.2 Tenzij uitdrukkelijk anders met de Wederpartij is
  overeengekomen behoudt Gebruiker alle auteursrechten en
  overige rechten van intellectuele of industriële eigendom of
  soortgelijke rechten op alle aan de Wederpartij verstrekte
  documenten en gegevens, tekeningen, berekeningen, modellen
  en overige documentatie.
  10.3 Het is de Wederpartij uitdrukkelijk verboden de in lid 2 bedoelde
  rechten en zaken zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke
  toestemming van Gebruiker te vervreemden, te bezwaren, te
  kopiëren, te verveelvoudigen, te openbaren of anderszins te
  gebruiken of te (doen) exploiteren of op enigerlei wijze aan
  derden te beschikking te stellen, al dan niet tegen betaling van
  enige vergoeding.
 10. Betaling
  11.1 Betaling door de Wederpartij dient binnen 14 (veertien) dagen na
  factuurdatum te geschieden, tenzij schriftelijk anders
  overeengekomen.
  Eventuele kortingen/ kredietbeperkingstoeslagen staan op de
  factuur vermeld. Alle betalingstermijnen zijn te beschouwen als
  fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is
  overeengekomen. Elke verrekeningsbevoegdheid van de
  Wederpartij, uit welken hoofde en om welke reden dan ook,
  wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
  11.2 Indien de waarde van de door Wederpartij aan Gebruiker
  verstrekte opdracht het bedrag van € 5.000,00 overschrijdt, is
  Gebruiker gerechtigd om 50% vooruit te factureren.
  11.3 Gebruiker houdt zich het recht voor om, zulks ter eigen
  beoordeling, 100% van de opdrachtwaarde vooruit te factureren,
  alvorens een aanvang te nemen met de werkzaamheden c.q. de
  bestelde zaken te leveren.
  11.4 De door de Wederpartij gedane betalingen strekken eerst ter
  afdoening van de verschuldigde renten en kosten en vervolgens
  van de oudste onbetaalde facturen, zelfs al vermeldt de
  Wederpartij dat voldoening betrekking heeft op een latere
  factuur.
  11.5 Indien de Wederpartij niet, niet tijdig of niet volledig betaalt, is hij
  zonder voorafgaande ingebrekestelling over het openstaande
  factuurbedrag de wettelijke (handels)rente verschuldigd, waarbij
  een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt
  gerekend. Voorts zijn alsdan voor rekening van de Wederpartij
  alle in redelijkheid gemaakte (buiten)gerechtelijke kosten die
  Gebruiker ter zake van incassering van haar vordering(en) op de
  Wederpartij moet maken, onverminderd de aan Gebruiker
  overigens toekomende rechten, zoals die op schadevergoeding of
  nakoming.
 11. Reclames/klachten
  12.1 Bij franco levering dient de Wederpartij zichtbare tekorten of
  beschadigingen direct doch uiterlijk binnen 48 uur na franco
  levering op de afleveringsbon of het vervoerdocument te laten
  aantekenen, dan wel door de expediteur daarvan proces-verbaal
  te laten opmaken. Indien de zaken franco worden geleverd aan
  een derde die deze zaak houdt voor de Wederpartij, dan is de
  Wederpartij verplicht de in dit artikel genoemde controle te doen
  uitvoeren binnen 24 uur nadat die derde de zaken voor hem heeft
  ontvangen. Ook dan moet schriftelijke melding aan Gebruiker
  volgen binnen de gestelde termijn van 48 uur na franco levering.
  12.2 Bij levering af magazijn of fabriek dient de Wederpartij terstond
  na levering de zaken te controleren, om te beoordelen of deze
  voldoen aan de overeenkomst, met name voor wat betreft de
  bepaaldheid van de zaken, de kwantiteit alsmede de
  overeengekomen kwaliteitseisen.
  12.3 De Wederpartij dient klachten betreffende tekorten of
  beschadigingen die redelijkerwijs niet binnen 48 uur na levering
  kunnen worden geconstateerd binnen acht dagen na constatering
  of binnen acht dagen nadat de tekorten of beschadigingen
  redelijkerwijs geconstateerd hadden kunnen worden schriftelijk
  ter kennis van Gebruiker te brengen. Tekorten of beschadigingen
  kunnen redelijkerwijs geconstateerd worden indien de
  Wederpartij deze door betrekkelijk eenvoudige steekproeven bij
  of kort na de ontvangst van de goederen had kunnen ontdekken.
  Vóór verwerking dient de Wederpartij tekorten of beschadigingen
  terstond schriftelijk aan Gebruiker te melden.
  12.4 De Wederpartij is niet gerechtigd de zaken van Gebruiker te
  retourneren. Bij een gegrond bevonden klacht komt Gebruiker de
  zaken zelf bij de Wederpartij ophalen. De Wederpartij dient
  ervoor zorg te dragen dat de zaken zich alsdan zo veel als mogelijk
  in de originele staat en verpakking bevinden.
  12.5 Indien Gebruiker de Wederpartij geen voorafgaande schriftelijke
  toestemming heeft gegeven de zaken aan haar te retourneren is
  Gebruiker gerechtigd een dergelijke retourzending te weigeren
  en/of de zaken voor rekening en risico van de Wederpartij op te
  slaan (onder derden) en ze aldus ter beschikking van Wederpartij
  te houden. Indien Gebruiker een dergelijke retourzending onder
  zich houdt, impliceert dit geen aanvaarding. De betalingsplicht
  van de Wederpartij wordt hierdoor niet opgeschort.
  ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN
  4
  12.6 Indien de Wederpartij zaken aan Gebruiker wenst te retourneren
  om redenen die geen verband houden met de in dit artikel
  omschreven tekorten of beschadigingen en Gebruiker toch,
  geheel onverplicht, tot acceptatie van deze retourneren overgaat,
  geldt dat deze retouren slechts worden geaccepteerd tegen een
  bedrag dat gelijk is aan de netto factuurwaarde, minus 10%.
  Gebruiker zal enkel overgaan tot acceptatie van de in dit lid
  omschreven retouren, indien deze in haar voorraad te
  herintegreren zijn.
  12.7 Klachten omtrent de uitvoering van de overeenkomst door
  Gebruiker geven de Wederpartij nimmer het recht zijn
  betalingsverplichtingen jegens Gebruiker op te schorten.
  12.8 Indien Gebruiker een klacht gegrond acht, is Gebruiker gerechtigd
  de betreffende overeenkomst opnieuw uit te voeren, dan wel
  anderszins de klachten te (doen) verhelpen. Gebruiker is in dit
  verband niet aansprakelijk voor enige door Wederpartij ten
  gevolge van de klachten geleden (gevolg)schade, tenzij sprake is
  van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van
  Gebruiker.
  12.9 Indien de door Gebruiker geleverde zaken niet aan de
  overeenkomst beantwoorden en Gebruiker zich ter zake niet op
  overmacht kan beroepen is Gebruiker slechts gehouden tot
  kostenvrije herlevering. Indien herlevering – om welke reden dan
  ook – niet meer mogelijk is, dan heeft Gebruiker het recht de
  netto factuurwaarde van de zaken te vergoeden.
  12.10 De Gebruiker heeft steeds het recht bij gerechtvaardigde
  reclamaties tot omruiling of herstel van de geleverde, foutieve
  hoeveelheid over te gaan. De Wederpartij moet Gebruiker
  daartoe tijdig in de gelegenheid stellen.
  12.11 Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor tekortkomingen of
  beschadigingen indien de zaken door Wederpartij zijn
  doorverkocht, bewerkt of verwerkt noch indien de Wederpartij
  deze tekortkomingen of beschadigingen niet binnen de in dit
  artikel vermelde termijn(en) aan Gebruiker kenbaar heeft
  gemaakt.
 12. Aansprakelijkheid
  13.1 Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe door
  Wederpartij geleden schade voor zover en zoals in dit artikel
  bepaald.
  13.2 Indien Gebruiker de overeenkomst (mede) uitvoert aan de hand
  van door de Wederpartij verstrekte informatie, waaronder
  vervaardigde tekeningen, welke informatie achteraf niet juist/niet
  volledig blijkt te zijn, is Gebruiker nimmer aansprakelijk voor
  schade die de Wederpartij ten gevolge van de
  onjuistheid/onvolledigheid in deze informatie lijdt, tenzij deze
  schade mede is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te
  stellen grove onzorgvuldigheid van Gebruiker.
  13.3 Onverminderd het elders in deze algemene voorwaarden
  bepaalde is Gebruiker niet aansprakelijk voor enige door de
  Wederpartij (of derden) geleden of te lijden schade, van welke
  aard en/of omvang dan ook, samenhangende met of
  voortvloeiende uit de uitvoering van de overeenkomst daaronder
  begrepen schade aan in eigendom van de Wederpartij of derden
  toebehorende zaken alsmede indirecte schade, daaronder
  (bijvoorbeeld) begrepen bedrijfsschade, gevolgschade, gederfde
  winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie,
  tenzij sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove
  onzorgvuldigheid van Gebruiker. Gebruiker is derhalve ook niet
  aansprakelijk voor:
 • schade die de Wederpartij lijdt ten gevolge van persoonlijke
  ongevallen;
 • schade die de Wederpartij lijdt aan roerende en onroerende
  zaken;
 • het verloren gaan van aan geleverde zaken toegevoegde waarde
  als gevolg van het geheel of gedeeltelijk onbruikbaar worden,
  hetzij direct, hetzij indirect bij de Wederpartij of derden
  veroorzaakt; tenzij sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen
  grove onzorgvuldigheid van Gebruiker.
  13.4 Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor schade en/of kosten, van
  welke aard en/of omvang dan ook, die op enigerlei wijze
  samenhangen met of voortvloeien uit handelingen, nalatigheden,
  fouten en/of de kwaliteit van het geleverde werk van derden, die
  door Gebruiker bij de uitvoering van de overeenkomst zijn
  ingeschakeld, tenzij die schade mede is veroorzaakt door opzet of
  daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van Gebruiker.
  13.5 Indien en voor zover ondanks het bepaalde in voornoemde leden
  op Gebruiker enige aansprakelijkheid jegens de Wederpartij
  mocht blijken te rusten, uit welke hoofde dan ook, is deze
  aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag
  (exclusief omzetbelasting), dat aan Wederpartij in rekening is
  gebracht voor de geleverde materialen/verrichte werkzaamheden
  waarin de oorzaak van de schade is gelegen, althans tot maximaal
  € 5.000,= (zegge: vijfduizend euro). De eventueel door Gebruiker
  aan Wederpartij verschuldigde schadevergoeding zal echter
  nimmer hoger zijn dan het bedrag waarvoor de aansprakelijkheid
  van Gebruiker in voorkomend geval door verzekering is gedekt.
  Het voorgaande lijdt uitzondering in geval van opzet of daarmee
  gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van Gebruiker. Een reeks
  van samenhangende schadegevallen/gebeurtenissen geldt hierbij
  als één schadegeval/ gebeurtenis. Voor zover in voorkomend
  geval nog niet aan Wederpartij is gefactureerd dient in
  voornoemde tekst van dit artikel(lid) voor “factuurbedrag” te
  worden gelezen het overeengekomen tarief of gangbare tarief dat
  aan Wederpartij in rekening zou worden gebracht voor de
  geleverde materialen/verrichte werkzaamheden, waarin de
  oorzaak van de schade is gelegen.
  13.6 Wederpartij is gehouden, indien hij van oordeel is of blijft dat
  Gebruiker de overeenkomst niet tijdig, niet volledig of niet
  behoorlijk heeft uitgevoerd, zulks onverwijld schriftelijk aan
  Gebruiker kenbaar te maken en de daarop gebaseerde
  aanspraken binnen één jaar na dagtekening van de hiervoor
  bedoelde kennisgeving, dan wel binnen één jaar, nadat die
  kennisgeving had behoren te worden gedaan, in rechte geldend
  te maken, bij gebreke waarvan al zijn rechten en aanspraken te
  dier zake vervallen door het verstrijken van de hiervoor bedoelde
  termijn.
  13.7 De Wederpartij vrijwaart Gebruiker voor alle aanspraken van
  derden ter zake van schade in verband met de door Gebruiker
  uitgevoerde overeenkomsten, tenzij rechtens vast komt te staan
  dat deze aanspraken een gevolg zijn van opzet of daarmee gelijk
  te stellen grove onzorgvuldigheid van Gebruiker en de
  Wederpartij bovendien aantoont dat hem ter zake geen enkel
  verwijt treft.
 1. Kwaliteit
  14.1 Gebruiker staat jegens de Wederpartij niet in voor:
  A. Verkleuringen of krimpen van de raamdecoratie, tapijt c.q.
  karpetten en stoffen en niet aansluitende patronen. Afwijkingen
  in kleur, patroon, gewicht, uitvoering, en dessins is inherent aan
  de eigenschap van het materiaal. Door het gebruik van organische
  kleurstoffen in de productie van geëloxeerde delen en profielen
  kunnen kleurafwijkingen niet vermeden worden. Evenzo zijn
  kleur- en nerfafwijkingen bij natuurproducten onvermijdelijk en
  geen grond tot klachten, zolang ze binnen het kader van de
  gestelde normen vallen.
  ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN
  5
  B. Lengteverschillen van het geweven materiaal, als gevolg van
  verandering in de luchtvochtigheid en temperatuur van c.q. in de
  ruimte waar het materiaal wordt bevestigd c.q. gebruikt.
  C. Weeffouten en oneffenheden.
 2. Opschorting en ontbinding
  15.1 Indien de Wederpartij één of meer van zijn verplichtingen
  (waaronder betalingsverplichtingen) jegens Gebruiker niet, niet
  tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Gebruiker gerechtigd –
  onverminderd alle overige aan Gebruiker toekomende rechten –
  de nakoming van haar verplichtingen jegens de Wederpartij op te
  schorten totdat de Wederpartij alsnog volledig zijn verplichtingen
  jegens Gebruiker is nagekomen. Klacht- en retourafhandeling
  behoren tot Gebruikers opschortingsrechten.
  15.2 Gebruiker heeft, naast alle overige aan haar toekomende rechten,
  het recht de met de Wederpartij gesloten overeenkomst, zonder
  (verdere) voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke
  tussenkomst, door middel van een schriftelijke
  buitengerechtelijke verklaring te ontbinden indien:
  A. sprake is van blijvende overmacht als bedoeld in deze
  algemene voorwaarden;
  B. de Wederpartij ondanks deugdelijke ingebrekestelling één of
  meer van zijn verplichtingen jegens Gebruiker uit hoofde van de
  overeenkomst niet, niet tijdig, niet volledig of niet deugdelijk
  nakomt.
  C. aan de Wederpartij (voorlopige) surseance van betaling wordt
  verleend, het faillissement van de Wederpartij wordt aangevraagd
  of de Wederpartij zelf zijn faillissement aanvraagt, de Wederpartij
  aan zijn schuldeisers een (onderhands) akkoord aanbiedt of (met
  dit doel) een vergadering van schuldeisers bijeenroept of indien
  met betrekking tot de Wederpartij toepassing wordt verzocht of
  verleend van de Wet schuldsanering natuurlijke personen.
  D. de onderneming van de Wederpartij wordt geliquideerd en/of
  de ondernemingsactiviteiten van de Wederpartij feitelijk worden
  gestaakt of naar een plaats buiten Nederland wordt verplaatst;
  E. het vermogen van de Wederpartij onder bewind of beheer
  wordt gesteld, op vermogensbestanddelen van de Wederpartij
  beslag wordt gelegd en dit beslag tenminste één maand wordt
  gehandhaafd, dan wel anderszins op het vermogen van de
  Wederpartij verhaal wordt gezocht.
  F. de zeggenschapsverhouding zich bij de Wederpartij zodanig
  wijzingen, dat hierdoor een behoorlijke nakoming van de
  verplichtingen van de Wederpartij niet meer kan worden
  gewaarborgd of in gevaar komt.
  G. er gezien de wijze van communiceren en (af)handelen van
  lopende zaken in redelijkheid van Gebruiker geen voortzetting van
  samenwerking en uitvoering aan de overeenkomst kan worden
  verlangd.
 3. Hoofdelijkheid
  Indien met de Wederpartij meerdere (rechts)personen of
  vennootschappen worden aangeduid, zullen deze hoofdelijk
  gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen uit door hen
  met Gebruiker gesloten overeenkomst, waarop deze
  voorwaarden van toepassing zijn.
 4. Nietigheid/vernietigbaarheid
  Indien een deel van de overeenkomst of van deze algemene
  voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, dan laat dit de
  geldigheid van het overige deel van de overeenkomst en deze
  algemene voorwaarden onverlet.
  In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt alsdan als
  overeengekomen hetgeen op wettelijke toelaatbare wijze het
  dichtst komt bij hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn,
  indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden
  hebben.
 5. Toepasselijk recht en geschillenregeling
  18.1 Op alle rechtsverhoudingen tussen Gebruiker en Wederpartij,
  daaronder begrepen aanbiedingen en offertes van Gebruiker
  alsmede alle overeenkomsten tussen Gebruiker en Wederpartij is
  uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  18.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk
  uitgesloten
  18.3 Alle geschillen die voortvloeien uit dan wel verband houden met
  de rechtsverhouding tussen Gebruiker en Wederpartij, waarop
  deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen bij
  uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de
  rechtbank Overijssel, locatie Almelo, tenzij bepalingen van
  dwingend recht anders voorschrijven.
  Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel
  onder nummer 69593590.